We Create Value in Real Estate
 
Thuế đầu tư ở Mỹ (12-31-2009)
Đầu tư ở Mỹ

Những nét chính về hệ thống thuế ở Mỹ

Với một hệ thống chính trị ổn định, nền kinh tế vững chắc và thị trường tiêu thụ rộng lớn, Mỹ là địa điểm hàng đầu cho các nhà đầu tư nước ngoài. Do có điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội thuận lợi, đầu tư nước ngoài tại Mĩ đã tăng trưởng đáng kể trong nhiều năm trở lại đây.

Hệ thống thuế:
Tại Mĩ, thuế thu nhập được áp đặt với các mức thuế Liên bang, bang và chính quyền địa phương. Bên cạnh thuế thu nhập, Chính quyền liên bang còn áp đặt thuế thuế hải quan, thuế hàng hoá, thuế bất động sản và thuế quà tặng. Sau đây là cái nhìn tổng quan về hệ thống thuế thu nhập

Mức thuế liên bang cho công ty
Các công ty quốc nội chịu thuế thu nhập Liên bang trên thu nhập có thể đánh thể thuế toàn cầu của họ, mức thuế tối đa hiện tại là 35%, tuỳ thuộc vào các hạn định khác nhau và và một khoản tín dụng thuế nước ngoài có thể được dùng đối với các loại thuế nước ngoài đã được trả hoặc tích luỹ từ nước ngoài. Ngoài thuế thu nhập, có 30% thuế được giữ lại đối với cổ tức và thanh toán khác được nộp cho cổ đông nước ngoài, trừ khi được điều phối bởi thoả ước.
Công ty nước ngoài đang chịu thuế với mức giá tối đa là 35% trên thu nhập chịu thuế của họ có liên quan chặt chẽ đến những buôn bán hoặc kinh doanh tại Mĩ, bao gồm cả lợi nhuận về bố trí bất động sản Mỹ. Ngoài ra, một nhánh thuế lợi nhuận có thể được áp đặt với thu nhập sau-thuế không tái đầu tư tại các doanh nghiệp Mĩ. Công ty nước ngoài cũng bị đánh thuế trên nguồn thu nhập đầu tư không liên quan đến mua bán hoặc kinh doanh tại Mĩ, như lãi suất, cổ tức, tiền thuê, hoặc tiền bản quyền. Miễn giảm có thể được áp dụng, tuy nhiên, đối với lãi suất tiền gửi ví dụ như lãi xuất tài khoản ngân hàng, vv

Mức thuế liên bang cho cá nhân:
Hiện tại, công dân Mĩ và những người lưu trú phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức tối đa là 35% trên thu nhập phải đóng thuế toàn cầu của họ. Tuỳ thuộc vào các hạn định khác nhau, một khoản tín dụng thuế nước ngoài có thể được dùng đối với các loại thuế nước ngoài đã được trả hoặc tích luỹ từ nước ngoài
Những người không phải dân lưu trú và là người nước ngoài bị đánh thuế ở mức tối đa là 35% so với thu nhập có thể đánh thuế của họ liên quan tới những giao dịch hay kinh doanh tại Mĩ, bao gồm cả lợi nhuận về bố trí bất động sản Mỹ. Họ cũng bị đánh thuế đối với nguồn thu nhập đầu tư không liên quan đến mua bán hoặc kinh doanh tại Mĩ, như lãi suất hay cổ tức. Miễn giảm có thể được áp dụng, với lãi suất tiền gửi ngân hàng

Thuế địa phương: Hầu hết các bang và chính quyền địa phương áp đặt thuế thu nhập  cá nhân và doanh nghiệp bên cạnh khoản thuế thu nhập của chính quyền Liên bang. Mức thuế thu nhập khác nhau ở mỗi bang. Thuế thu nhập Bang và địa phương có thể được miễn trừ để tính mức thu nhập phải đóng thuế của Liên bang. Bên cạnh đó, nhiều bang và chính quyền địa phương áp đặt thuế bán và sử dụng, thuế tài sản, thuế hàng hoá, thuế nhà đất và nhiều loại thuế khác.

Những vẫn đề khác mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm
Các nhà đầu tư nước ngoài nên nhận thấy rằng Mĩ áp đặt những thông tin bao quát về điều kiện cho đầu tư ở Mĩ, ví dụ như bất kì công ty Mĩ hay nước ngoài nào tham gia vào buôn bán hay kinh doanh tại Mỹ có cổ đông nước ngoài với mức lãi suất 25% hoặc lớn hơn cần phải cung cấp những thông tin hằng năm cho nhà chức trách thuế ở Mĩ. Bản báo cáo cần khai đầy đủ thông tin nhất định về giao dịch với các bên liên quan nhằm hỗ trợ cơ quan thuế nhận định các giao dịch.

Bản tóm tắt này được viết nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài một cái nhìn ngắn gọn về hệ thống thuế ở My~ Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo và tiếp nhận các nguồn thông tin hiện tại và chi tiết từ các chuyên viên thuế nhiều kinh nghiệm.

Orther News:
Bản Tin
Bản Tin
Links liên kết
Links liên kết
Thành viên các hiệp hội chuyên nghiệp