We Create Value in Real Estate
 
Quy trình Mua bán Bất động sản (12-14-2009)

Các bước dưới đây phác thảo những diễn biến trong quy trình Mua bán Bất động sản

Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với Đại diện của REMM

 

 1. Tiền đặt cọc
 2. Xác minh Quyền sở hữu
 3. Bảo hiểm Chủ sở hữu
 4. Công bố, Kiểm tra và các vấn đề phát sinh
 5. Định giá Bất động sản

 

 1. Chấp thuận Khoản vay
 2. Đề nghị thanh toán khoản thế chấp hiện tại của người bán
 3. Séc thanh toán
 4. Ký kết và gặp mặt Kết thúc giao dịch
 5. Các bước cuối cùng

 

 1. Tiền đặt cọc - Bước đầu tiên người mua thực hiện sau khi đồng ý là viết một tấm Séc để đặt cọc (tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện đề nghị mua)
 2. Xác minh Quyền sở hữu – Căn cứ vào tiểu bang nơi bạn sống, một công ty xác minh quyền sở hữu, luật sư hoặc một chuyên viên mua bán bất động sản sẽ được lựa chọn để tiến hành quy trình mua bán. Mục đích chính là có báo cáo sơ bộ về quyền sở hữu để xác nhận rằng người bán là chủ sở hữu hợp pháp của bất động sản và không còn mối quan hệ hay khiếu nại nào liên quan tới bất động sản, bao gồm cả các loại thuế bất động sản và các khoản thuế ấn định đặc biệt.
 3. Bảo hiểm Chủ sở hữu – là trách nhiệm của người mua trong việc mua bảo hiểm chủ sở hữu bất động sản. Người cho vay luôn yêu cầu người mua xuất trình bằng chứng về việc mua bảo hiểm Chủ sở hữu.
 4. Công bố, Kiểm tra và các vấn đề phát sinh – đây là nghĩa vụ của người bán trong việc công bố tất cả những thông tin cơ bản về bất động sản. Công bố thông tin cơ bản có thể bao gồm các khiếm khuyết của bất động sản hoặc bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến quyền sở hữu của bất động sản. Thông thường người mua có nghĩa vụ sắp đặt các buổi kiểm tra bất động sản, bao gồm kiểm tra tổng thể bất động sản và xác định các nguy cơ có thể xảy ra. Đại diện của REMM do bạn yêu cầu sẽ phối hợp với bạn để tiến hành tất cả các bước cần thiết theo quy định tại khu vực bạn sinh sống. Các vấn đề khác cần phải tính đến là tài chính, các buổi kiểm tra bổ sung và rao bán ngôi nhà hiện tại của người mua. Một khi việc công bố và kiểm tra hoàn thành mỹ mãn, đại diện của REMM sẽ sắp đặt để loại bỏ các vấn đề phát sinh ra khỏi hợp đồng mua bán.
 5. Định giá Bất động sản - người cho vay sẽ thực hiện việc định giá bất động sản. Báo cáo của nhà thẩm định sẽ mô tả các đặc điểm vật lý của bất động sản và giá trị của bất động sản so sánh sẽ được sử dụng để xác định giá trị của bất động sản cần định giá. Sẽ có buổi thẩm định kỹ cả bên trong và bên ngoài. Các buổi thẩm định thường kéo dài ½ giờ đến 1 giờ, tuỳ thuộc vào kích thước của ngôi nhà.
 6. Chấp thuận Khoản vay - một khi tất cả các bước cần thiết đã hoàn thành, người cho người mua vay sẽ thông báo cho công ty xác minh quyền sở hữu rằng đề nghị vay của người mua đã được chấp thuận. Người cho vay sẽ gửi các tài liệu vay của người mua cho công ty xác minh quyền sở hữu để các tài liệu này được ký vào buổi gặp mặt kết thúc giao dịch, mà còn được gọi là “ký kết”. Vào lúc này, công ty xác minh quyền sở hữu sẽ lên lịch gặp mặt kết thúc giao dịch với người mua và người bán (các buổi gặp riêng biệt).
 7. Đề nghị thanh toán khoản thế chấp hiện tại của người bán – công ty xác minh quyền sở hữu, luật sư hoặc chuyên viên mua bán bất động sản sẽ gửi thư cho người cho vay hiện tại của người bán để đề nghị thanh toán đầy đủ khoản vay và nhận toàn bộ chứng từ chuyển nhượng/giải phóng.
 8. Séc thanh toán - để chuẩn bị cho buổi gặp mặt giao dịch, người mua phải lấy được Séc thanh toán cho tổng số tiền cần phải trả khi kết thúc giao dịch. Để biết số tiền chính xác phải trả, hãy hỏi đại diện của REMM do bạn yêu cầu, người sẽ làm việc với công ty xác minh quyền sở hữu để đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ thông tin phù hợp.
 9. Ký kết và gặp mặt kết thúc giao dịch - buổi gặp mặt kết thúc giao dịch thường kéo dài 1-2 giờ và là nơi mà người mua sẽ ký tất cả những giấy tờ cần thiết liên quan đến quyền sở hữu và khoản vay. Tuỳ thuộc vào tiểu bang bạn sinh sống, người mua đã ký trước hoặc sẽ ký tất cả các tài liệu cần thiết trong buổi gặp này.
 10. Các bước cuối cùng - một khi việc ký kết tất cả các tài liệu cần thiết đã hoàn tất, giao dịch cần phải được Quận lưu lại và quyền sở hữu phải được chuyển nhượng chính thức. Đại diện REMM do bạn yêu cầu sẽ sắp xếp việc chuyển giao chìa khoá của bất động sản với người đồng nhiệm. Biển hiệu “Bán nhà” và hộp khoá của bất động sản cũng sẽ được đại diện của người bán dỡ bỏ để chuẩn bị sẵn sàng cho người mua dọn tới.

Orther News:
Bản Tin
Bản Tin
Links liên kết
Links liên kết
Thành viên các hiệp hội chuyên nghiệp